Mamy za sobą dwie wspólne dekady

Trudno w kilku zdaniach podsumować dwadzieścia lat pracy samorządowej. Z pewnością był to czas wytężonej współpracy z radnymi, sołtysami, pracownikami Urzędu i jednostek gminnych, placówek oświatowych i organizacjami pozarządowymi.

20 listopada 2002 roku odbyła się inauguracyjna Sesja Rady Gminy Gdów, podczas której złożyłem ślubowanie jako nowo wybrany wójt gminy Gdów. Od tego czasu mija właśnie 20 lat. Wiele się przez tan czas wydarzyło, a w ciągu ostatniego dwudziestolecia gmina Gdów bardzo się zmieniła. Obejmowałem urząd jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, z budżetem w wysokości kilkunastu milionów, dziś procedujmy budżet na rok 2023 w wysokości ponad 100 milionów. Przez dwie dekady, wspólnie z radnymi pięciu kadencji udało się wykonać wiele inwestycji, podnosząc jakość życia naszych mieszkańców.

Z udziałem środków własnych, jak i pozyskanych z programów unijnych i rządowych inwestowaliśmy w infrastrukturę oświatową (remontując placówki, budując sale gimnastyczne i nowe obiekty oświatowe: gimnazjum, przedszkole, żłobek…) i społeczną, w tym odnowy centrów wsi. Oprócz największej i najbardziej oczekiwanej inwestycji, jaką była budowa obwodnicy Gdowa z nowym mostem na Rabie, udało się wyremontować szereg dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, chodników, mostów oraz przepustów. To dzięki remontom mostków na drogach wojewódzkich (i zwiększeniu tonażu), a następnie budowie obwodnicy możliwy był rozwój naszej strefy przemysłowej, w której dziś lokują się kolejne firmy. Drogi i chodniki to temat, w którym wciąż jest wiele do zrobienia, bo na terenie naszej gminy mamy ponad 200 km dróg gminnych i wewnętrznych, 24 km wojewódzkich i 55 km powiatowych, a potrzeby w tym zakresie wciąż są dla mieszkańców priorytetowe.

W ciągu lat udało się wyremontować remizy (łącznie z wybudowaniem nowoczesnego obiektu w Cichawie) i doposażyć 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, inwestując tym samym w bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Temu również służyły nasze starania o utworzenie w Gdowie stacji pogotowia ratunkowego i całodobowej opieki lekarskiej.

Poprawiamy stan naszej infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej (powstała oczyszczalnia ścieków, inwestujemy w studnie głębinowe, zbiorniki na wodę pitną), zabiegamy o środki zewnętrzne na bardzo kosztowne, kolejne etapy kanalizacji. W gospodarce odpadami staramy się inwestować w nowoczesne rozwiązania służące mieszkańcom, jak chociażby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów i szereg projektów w zakresie ekologii (wymiana pieców, przydomowe oczyszczalnie, termomodernizacja czy fotowoltaika).

Inwestujemy w rekreację i poprawę warunków spędzania czasu wolnego poprzez budowę nowoczesnych obiektów: hali sportowo-widowiskowej w Gdowie, sal gimnastycznych, boisk wielofunkcyjnych, siłowni plenerowych, placów zabaw, Stref Rekreacji Zarabie, ścieżek i tras rowerowych. 29 wiosek stanowiących naszą gminę to wyzwanie w zakresie niezbędnych inwestycji i potrzeb, jakie zgłaszają nam mieszkańcy. Od lat uczestnicząc w prawie wszystkich zebraniach wiejskich staram się rozmawiać i wspólnie z Radą Gminy planować kolejne działania w tym obszarze.

Trudno w kilku zdaniach podsumować dwadzieścia lat pracy samorządowej. Z pewnością był to czas wytężonej współpracy z radnymi, sołtysami, pracownikami Urzędu i jednostek gminnych, placówek oświatowych i organizacjami pozarządowymi. Mam głębokie przekonanie, że wiele udało się dla naszej gminy zrobić, były też niepowodzenia i trudności. Ale w zmieniającej się dynamicznie sytuacji w zakresie finansów publicznych, przepisów prawa i oczekiwań społecznych zawsze starałem się szukać rozwiązań z myślą o zrównoważonym rozwoju gminy. Warto tutaj dodać, że w ciągu tych dwudziestu lat budżet naszej gminy zawsze był bezpieczny. Dbałość o jej stabilizację finansową była od początku moim priorytetem i tak jest również teraz, w niepewnej sytuacji gospodarczej, w której się znajdujemy i w obliczu wyzwań, jakie nas czekają w najbliższej przyszłości.

Nie sposób również nie wspomnieć o obszarze społecznym i wszystkich organizacjach, z którymi z powodzeniem i wielką satysfakcją dane mi było i jest współpracować, a z których nasza gmina słynie. Druhowie strażacy, koła gospodyń, kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia budowały i wciąż budują wizerunek tej gminy, a poprzez swoje działania są silnym wsparciem i pomocą dla naszego samorządu.

Szanowni Mieszkańcy! Dziękuję Wam za lata zaufania, jakim mnie obdarzacie, podczas kolejnych wyborów powierzając mi funkcję gospodarza gminy Gdów. Dziękuję radnym wszystkich kadencji, z którymi miałem i mam przyjemność pracować, pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych, sołtysom i Radom Sołeckim, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i wszystkim, którzy mnie w tej niełatwej pracy wspierają, licząc gorąco na dalszą pomoc i współdziałanie w codziennej pracy na rzecz naszej gminy.

Wójt Gminy Gdów
Zbigniew Wojas