Dla kogo wsparcie z GOPS?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie podejmuje wiele działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin w naszej gminie. Osoby zgłaszające się z wnioskiem o pomoc mogą korzystać z różnych form wsparcia, dostosowanych do ich potrzeb.

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy finansowej dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł. Każdy, kogo dochody nie przekraczają ustawowego kryterium może zgłosić się o pomoc.

Rodziny z dziećmi znajdujące się w trudnej sytuacji i spełniające kryterium 792 zł na osobę, mogą korzystać dodatkowo z dożywiania dzieci w szkole.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego

przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka; osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym albo o znacznym, kwota ta wynosi 764 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny

przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; a także o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli powstała ona przed ukończeniem 21. roku życia; osobie, która ukończyła 75 lat. Kwota zasiłku to 215,84 zł miesięcznie (kryterium dochodowe nie obowiązuje).

Świadczenie pielęgnacyjne

z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną i innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1971 zł miesięcznie (kryterium dochodowe nie obowiązuje).

Specjalny zasiłek opiekuńczy

przysługuje osobom jak wyżej, przy kryterium dochodowym 764 zł i wynosi 620 zł miesięcznie.

Świadczenie wychowawcze 500 +

przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli zamieszkuje ono wspólnie i pozostaje na ich utrzymaniu, opiekunowi prawnemu dziecka, dyrektorowi domu pomocy społecznej. Wynosi ono 500 zł miesięcznie (kryterium dochodowe nie obowiązuje). Z uwagi na trwający okres zasiłkowy 2021/2022 przypominamy, iż wnioski o 500+ można składać:

od 1 lutego 2021 r. – tylko elektronicznie za pomocą portalu https://empatia.mpips.gov.pl/, PUE, ZUS oraz bankowości elektronicznej.

od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych GOPS w Gdowie, ul. Myślenicka 2, 32-420 Gdów, budynek dawnej szkoły (wejście od strony parkingu) w poniedziałki od 8.30 do 18, wtorki i środy od 7.30 do 15.30, piątki od 7.30 do 14.

Z tytułu urodzenia dziecka

przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł. Przysługuje ona matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza 1922 zł.

Świadczenie rodzicielskie

przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia; rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej; osobie, która przysposobiła dziecko (na warunkach – jak wyżej). Świadczenia wynosi 1000 zł miesięcznie (nie obowiązuje kryterium dochodowe).

Za Życiem

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, przyznaje się jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Przysługuje ono matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę składa się do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 900 zł. Ponadto w przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Pomoc nie tylko finansowa

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mieszkające na terenie gminy Gdów mogą skorzystać ze wsparcia w postaci skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach.

Dla mieszkańców, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, świadczone są usługi opiekuńcze, także specjalistyczne. Osobom mieszkającym wspólnie z rodziną pomoc taka może być przyznana tylko w przypadku, gdy rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć wsparcia w tym zakresie.

Przy gdowskim GOPS działa Punkt Poradnictwa, Psychoterapii i Interwencji. Pomoc psychologa dziecięcego, psychoterapeuty, interwenta kryzysowego, terapeuty ds. uzależnień mogą uzyskać dzieci, młodzież i dorośli. Prowadzona jest terapia indywidualna i terapia rodzinna.

Małgorzata Cebula-Jamka

Udostępnij: